Regulamin Sklepu

Pozostałe regulaminy dostępne są tutaj <- kliknij

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego jemcochce.pl, w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu za pośrednictwem tego serwisu usług drogą elektroniczną.

W każdej chwili możesz się ze mną skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail monika@jemcochce.pl lub dzwoniąc pod numer +48 789154124.

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 3. ZAWARTOŚĆ STRONY
 4. MATERIAŁY DODATKOWE
 5. NEWSLETTER
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA
 7. KORZYSTANIE ZE SKLEPU
 8. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 9. CENY, PŁATNOŚCI, DOSTAWA
 10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
 12. WYMAGANIA TECHNICZNE
 13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:

KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

PRODUKT – Produkt elektroniczny (treści cyfrowe jak ebooki, planery, pliki mp3, pliki wideo) stanowiące treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

REGULAMIN – niniejszy regulamin dostępny pod adresem jemcochce.pl/regulamin;

SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem jemcochce.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;

STRONA – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym jemcochce.pl, w której Użytkownik nie dokonuje Zamówień, ani zakupów;

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający z Serwisu;

WŁAŚCICIEL – JEM CO CHCĘ Monika Górecka, ul. Wczasowa 35, 10-183 Olsztyn, NIP: 8971583190

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 1. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Strony, Właściciel świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:
  a. przeglądania zawartości Serwisu,
  b. pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,
  c. zapisania się do newslettera,
  d. założenia konta użytkownika.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Właściciela i Użytkownika.
 3. Do korzystania ze Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  a. dostęp do Internetu,
  b. standardowy system operacyjny,
  c. standardowa przeglądarka internetowa,
  d. posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu rejestracji konta użytkownika.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Strony anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu pobrania materiałów dodatkowych, założenia konta użytkownika lub skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem jemcochce.pl/polityka-prywatnosci.
 6. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne, ale zakup Produktów następuje po zawarciu Umowy sprzedaży.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Użytkownik powinien poinformować Właściciela o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

3. ZAWARTOŚĆ STRONY

 1. Zawartość Strony tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
 2. Zawartość Strony dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 3. Na Stronie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne, w szczególności na strony Sklepu lub Platformy kursowej, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup Produktów z oferty Właściciela.
 4. Zawartość Strony objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych na Stronie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Na zawartość Strony składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Właścicielem lub poprosić o kontakt ze strony Właściciela.

4. MATERIAŁY DODATKOWE

 1. Za pośrednictwem Strony Właściciel może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.
 2. Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Strony. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.
 3. Część materiałów dodatkowych może być dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, tj. tych, którzy posiadają konto.

5. NEWSLETTER

 1. Za pośrednictwem Strony Użytkownik może zapisać się do newslettera, zaznaczając stosownej treści checkbox w ramach składania zamówienia lub pobierania dodatkowych materiałów.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Właściciela.
 3. Na podstawie danych podanych przez Użytkownika w formularzu założenia konta, Właściciel może personalizować treść wiadomości wysyłanych do Użytkownika w ramach newslettera.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie do Właściciela za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

 1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Strona dostępna była dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.
 2. Właściciel nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Strona będzie dostępna dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Właściciel zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Strony, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności do Strony.
 4. Właściciel może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Właściciel powiadomi o swojej decyzji Użytkownika.

7. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres email i inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia musi dokonać rejestracji. Rejestracja jest niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.
 5. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

8. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres monika@jemcochce.pl.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych i adresu e-mail.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  a. głównych cechach Produktu,
  b. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
  c. możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
 10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. CENY, PŁATNOŚCI, DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Jeśli Użytkownik chce otrzymać rachunek dokumentujący zakup Produkty, powinien zaznaczyć właściwą opcję.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a. przelewem poprzez elektroniczny system Przelewy24,
  b. płatność kartą kredytową
  c. blik,
  d. Google Pay,
  e. raty bankowe (dla zakupów powyżej 300 zł),
  f. przelew bankowy.
 4. Operatorem płatności oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e-mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Właściciela podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz.827.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora), o ile ten udzielił gwarancji na Produkt lub uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 4. Wraz z reklamowanym Produktem należy złożyć reklamację określającym charakter wady oraz zawierającym żądanie usunięcia wady.
 5. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany taką samą drogą, którą przesłał reklamację.
 7. Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Właściciel ponosi wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu pozbawionego wad do Klienta.
 8. W przypadku uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

12. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
  b. przeglądarka internetowa,
  c. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  d. dostęp do Internetu,
  e. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  f. możliwość odtwarzania materiałów wideo i mp3 (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres monika@jemcochce.pl lub listownie na adres Właściciela.
 7. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
 2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem jemcochce.pl/polityka-prywatnosci.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu, czyli Właściciela strony jemcochce.pl
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 17.08.2020 r.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przejdź do pozostałych regulaminów <- kliknij