Regulamin Konsultacji Online

Regulamin Sklepu dostępny jest tutaj <- kliknij

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. KORZYSTANIE Z USŁUG
3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTACJI ONLINE
4. REKLAMACJE
5. DANE OSOBOWE
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:
FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie rezerwacji Konsultacji Online przez Usługobiorcę.
KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONSULTACJA ONLINE – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną w formie wideorozmowy zgodnie z Regulaminem.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym jemcochce.pl.
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTACJI ONLINE – umowa o świadczenie usługi Konsultacji Online zawierana między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do wsparcia psychodietetycznego w wymiarze czasu wskazanym na Stronie, a Klient do uiszczenia ceny.
USŁUGODAWCA – Monika Górecka
Działalność zawodową prowadzę w tym momencie w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej, dlatego na dzień dzisiejszy nie znajdziesz tu adresu pocztowego.
Telefon: 510524494
E-mail: monika@jemcochce.pl
1.2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym jemcochce.pl prowadzona jest przez Usługodawcę.

2. KORZYSTANIE Z USŁUG

2.1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
2.2.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTACJI ONLINE

3.1. Rodzaje Konsultacji Online:
Pierwsze Bezpłatne Spotkanie – 30 minut
Konsultacja Psychodietetyczna (Jednorazowa) – 50 minut
Pakiet Miesięczny dla Stałych Klientów – 50 minut na każde spotkanie; spotkania co tydzień, płatne za miesiąc z góry
3.2. Skorzystanie z Konsultacji Online wymaga:
a) akceptacji Regulaminu Konsultacji Online,
b) rezerwacji rodzaju Konsultacji Online (dotyczy Pierwszego Bezpłatnego Spotkania oraz Jednorazowej Konsultacji) oraz daty i godziny za pomocą Formularza Rezerwacji dostępnego na Stronie Internetowej,
c) Konsultacje w ramach Pakietu Miesięcznego – termin stałych spotkań ustalamy wspólnie; ja tworzę dla Ciebie pakiet rezerwacji i wysyłam potwierdzone rezerwacje na podany adres email,
d) dokonania płatności za pośrednictwem serwisu DotPay.
3.3. Sposób korzystania z usługi Konsultacji online:
a) wideorozmowa za pośrednictwem aplikacji Skype lub Zoom
3.4. Konsultacja Online zarezerwowana lecz nie opłacona zostanie automatycznie anulowana po 24 godzinach. Użytkownik zostanie poinformowany o anulacji na adres e-mail podany podczas rezerwacji.
3.5. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji Online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
3.6. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji Online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie 3.5, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.
3.7. Odwołanie Konsultacji Online następuje:
a) poprzez kliknięcie linku znajdującego się w otrzymanej od Usługodawcy wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji lub
b) poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji.
3.8. W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie 3.5, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za Konsultację, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Usługodawca nie odpowiada.

4. REKLAMACJE

4.1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika@jemcochce.pl.
4.2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rezerwacji będą wykorzystane przez Usługodawcę wyłącznie do celów realizacji Konsultacji Online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
5.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Konsultacji Online.
5.3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. 1. Regulamin obowiązuje od dnia 04.02.2020 r.
6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.